Saopštenje

               Članovi našeg Centra nedavno su se sastali sa predstavnicima Gradskog zavoda za javno zdavlje Grada Beograda, gde su u prostorijama Zavoda održali sastanak u vezi sa javnim česmama. Ovo je prvi u nizu sastanaka koji su planirani sa predstavnicima institucija koje u svom opisu posla imaju nadležnosti za ispitivanje vode sa javnih česmi koje koriste, kako izvorsku tako i vodu gradskog vodovoda.

               Na sastanku je ukazano na probleme koje smo uočili i koji postoje već duže vremena. Predstavnici Gradskog zavoda bili su saglasni sa većim delom iznetih primedbi, pre svega kada se govori o problemima koji se tiču informisanosti i saradnje sa građanima. Dobili smo garancije da će neophodne informacije koje se nalaze na sajtu biti dodate, kao i dodatno objašnjene, kako ne bi dolazilo do pogrešnog tumačenja podataka koji se nalaze na sajtu.

               Pored toga, razmatrano je i pitanje o povećanju broja ispitivanja vode sa javnih česmi koje koriste izvorsku vodu. Mogućnosti za to povećanje postoje, ali je za isto neophodno sprovesti razgovore i sa drugim institucijama, te urgirati u tom pravcu. Zato će se naš Centar u narednom periodu potruditi da razgovara i sa ostalim nadležnim organima, a sve sa ciljem podsticanja zajedničke saradnje. Dodatno smo za to motivisani s obzirom na to da i predstavnici Gradskog zavoda za javno zdavlje Grada Beograda žele da pruže neophodnu stručnu podršku da do tih promena dođe.

 

               U narednom periodu članove naše organizacije očekuju sastanci i sa drugim predstavnicima, kako državne uprave, tako i nevladinog sektora i akademske zajednice, sa ciljem saznanja svih neophodnih informacija i ukazivanja na sve probleme koji postoje. Naša želja i cilj jesu da se reše problemi i osigura zdravlje građana koji koriste vodu za piće sa javnih česmi, što ćemo pokušati da ostvarimo kroz naredne sastanke i aktivnosti.