Ko smo to mi?

CKPS tim

Nenad Spasojević

Nenad Spasojević

Doktorand na Fakultetu političkih nauka, studije politikologije. Na istom Fakultetu završio je i master studije, smer Ekološka politika, a sve u želji da dodatno usavrši znanja u različitim oblastima kroz izučavanje ekoloških problema.

Trenutno je zaposlen u Institutu za političke studije, a takođe je angažovan i kao demonstrator na Fakultetu političkih nauka na predmetima Osnovi metodologije političkih nauka i Metodologija
politikoloških istraživanja sa statistikom. Zahvaljujući ovom angažmanu usmerio je svoja interesovanja ka istraživanjima javnog mnjenja i tako napravio spoj njihove primene u svim
poljima u kojima deluje.

Spajajući pomenuta znanja, kao i mnogobrojne kurseve, obuke i seminare koje je prošao pronalazi spoj koji ga motiviše da primenom njih daje svoj doprinos u rešavanju ekoloških
problema u Srbiji.

Interesovanja: istraživanja javnog mnjenja, ekološka bezbednost, aerozagađenje, analiza javnih
politika

nenadspasojevic96@gmail.com

Maja Vlajić

Maja vlajić

Po obrazovanju diplomirana novinarka, po zanimanju menadžerka digitalnog marketinga. Do sad se bavila pisanjem tekstova za nekoliko online portala u oblasti kulture, socijalnih i društvenih tema, ali i kreativnog pisanja. Tokom studiranja bila je član fakultetske organizacije gde je vršila funkciju koordinatora PR tima, kao i administratora društvenih mreža. Na istoj poziciji radi od prvog dana osnivanja našeg Centra, čiji je i jedan od osnivača. Pohađala je brojne radionice, seminare i treninge u oblasti novinarstva, medijske pismenosti, PR-a, komuniciranja, kao i retorike i javnog nastupa. Tokom studiranja bila je organizator i moderator brojnih tribina na temu novinarstva i aktuelnih problema s kojima se susreće ova profesija, kao i tribina na temu drugih društvenih problema.

Interesovanja: Odnosi sa javnošću, komunikologija, novinarstvo, retorika, kao i marketing i digitalniji mediji.

maja555.mv@gmail.com

Anđela Stanisavljević

Master akademske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Upravljanje projektima. Na Fakultetu političkih nauka stekla je zvanje diplomiranog politikologa. Tokom osnovnih studija bila je deo PR tima FPN gde je stekla znanja iz oblasti odnosa sa javnošću i organizacije događaja. Radeći u PR i marketing agenciji usavršavala se u odnosima sa javnošću, event menadžmentu, kao i u pisanju projekata. Pohađala je brojne treninge, radionice u oblasti projektnog menadžmenta i komunikacija na projektima. Takođe, bila je deo projekta Trag fontacije, Pokret Polet, gde je radila na pisanju predloga javnih politika, na temu socijalnog preduzetništva. Smatra da dobra komunikacija mladih i organizacija civilnog društva može da doprinese radjanju boljeg i uređenijeg društva.

Interesovanja: odnosi sa javnošću, komunikacije, društvene mreže, upravljanje projektima

andjstanisavljevic@icloud.com